Teknolojinin gelişmesi ve bununla birlikte getirdiği riskler, sorumluluk hukukunun gelişmesiyle birlikte, sorumluluk sigortasının gelişmesini de zorunlu hâle getirmiştir.. Sorumluluk sigortaları, sigortalıları ya da sigorta ettirenleri, üçüncü kişilere verilen zararlar sebebiyle uğrayacakları maddi zararları ve tazminatları güvence altına almaktadır. Sorumluluk sigortalarında, üçüncü kişilerin maruz kalacakları (maddi olsun-bedeni olsun) zararın sigortacı tarafından karşılanması söz konusudur. Sorumluluk sigortası alan kişiler, kendi fiilerinin hukuki sonuçlarından kaynaklanan bir yükümlülük yaşadıklarında, bunu yerine getirememe durumundan kurtulmakta veya yerine getirme durumunda oluşacak mal varlığı kayıplarından korunmaktadırlar.
Yönetici Sorumluluk
Yöneticilerin karar alma süreçlerinde  öngörülen veya öngörülemeyen pek çok risk ortaya çıkmaktadır. Sigorta ettirenin ve bağlı ortaklıklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin hataları sebebiyle oluşabilecek zararlar bakımından yöneticilerin yasal olarak ödemekle yükümlü olabileceği tutarlar bakımından teminat sağlayan sigortadır.
İşveren Sorumluluk İşverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olan işçilerin ve bunların hak sahiplerinin olası bir kaza durumunda tazminat taleplerini kapsar.3.Şahıs Sorumluluk
Sigortalının faaliyetleri sırasında oluşan beklenmedik ve ani olaylar sonucunda işletmede bulunan üçüncü şahısların bedeni ve maddi kayıpları nedeni ile ileri sürebilecekleri zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alınır.
Mesleki Sorumluluk Sigortalını mesleki çalışmaları esnasında yapabileceği eksik veya yanlış işlemler sonucunda oluşan zararları karşılamak ve bu işlemler sonrasında ödenmek zorunda kalınacak yasal tazminatlar için koruma sağlayan bir sigorta türüdür. 
Ürün Sorumluluk
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar. 
Çevre Kirliliği Sorumluluk
Bu poliçe ile sigortalı , hem belli bir zaman sürecinde hem de ani/beklenmedik bir şekilde meydana gelen çevre kirliliği hasarları sonucunda oluşacak, sigortalının üçüncü şahıslara karşı doğabilecek çevresel sorumlulukları  için geniş kapsamlı teminat sağlar. 
Özel Güvenlik Sorumluluk
Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.
Hastane Sorumluluk Sağlık kurumlarının faaliyetleri esnasında  kendilerine karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerini teminat altına alan sigorta türüdür.Hastane Sorumluluk
Sağlık kurumlarının faaliyetleri esnasında  kendilerine karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerini teminat altına alan sigorta türüdür.

Nakliyat Sigortası
Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı, Genel ve Özel Şartlar ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde teminat sağlar. Tekne Deniz Araçları Sigortası
Tekne sigortası ya da diğer adıyla yat sigortası, denizde olabilecek risklere ya da karada bağlama yerlerinde oluşabilecek hasarlara karşı maddi güvence sağlayan poliçelerdir.Taşıyıcı Sorumluluk,
Yurt içi ve yurt dışında yaptığınız taşımacılık hizmetinde, sorumluluğunuz altındaki üçüncü şahıs mallarının nakliyesi sırasında gerçekleşebilecek hasar ve kayıplara karşı koruma sağlar.
Nakliyat, Emita ve Gemi Sigortaları
 
 
+90 216 410 7000
Kozyatağı Mh. Bayar Cd. Gülbahar Sk. PS Plaza Kat:2 D: 26 Kadıköy İstanbul